20 juli 2016

Werkwijze

Black crayon house sketch

Huis voor Helden werkt met fundamenten en elementen.

De fundamenten

De fundamenten zijn de basis voor het huis; de fundering. In alles wat we doen zijn de fundamenten verweven.

 

Like FilledPositieve Psychologie


De positieve psychologie is een snelgroeiende wetenschappelijke stroming in de psychologie die zich bezig houdt met inzichten en toepassingen van positieve menselijke gedachten, gevoelens en gedrag. Welbevinden en optimaal functioneren staan centraal, waarbij er naast aandacht voor problemen aandacht is voor de sterke kanten en veerkracht van de jongeren.

 • Bij Huis voor Helden vinden we het belangrijk dat jongeren goed in hun vel zitten, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Voor de jongeren die bij ons wonen willen wij een prettige leefklimaat creëren; een warm nest en een inspirerende omgeving waar voldoende positieve individuele aandacht is.
 • Wij helpen jongeren en hun omgeving om hun sterke kanten op te sporen, die vervolgens kunnen worden ingezet in bij het vergroten van veerkracht. Bij binnenkomst wordt samen met de jongeren een vragenlijst ingevuld voor een inventarisatie en verdere ontwikkeling van veerkracht.

 

Recycle Sign

Duurzaamheid


Huis voor Helden willen we een circulaire economie, maken we het huis zoveel mogelijk zelfvoorzienend en creëren bewustwording bij jongeren.

 •  In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Door de samenwerking op te zoeken met andere duurzame organisaties, zorgen wij voor slimme oplossingen in en rondom het huis. Daarbij valt te denken aan het hergebruik van regenwater, een composthoop en koken op bio-gas.
 • Bij Huis voor Helden verbouwen we onze eigen groenten, fruit en kruiden. Alles wat we niet zelf (kunnen) verbouwen kopen we bij leveranciers die streven naar een minimale impact op het milieu. We kopen zoveel mogelijk lokaal geproduceerde producten, het liefst direct bij de boer of op een biologische markt. Wij hebben korte lijnen met leveranciers die dit mogelijk maken.
 • Bij Huis voor Helden vinden we het belangrijk dat jongeren weten waar hun eten vandaan komt en organiseren activiteiten samen met jongeren om bewustwording van voeding te vergroten.

 

Idea

Oplossingsgericht werken


Oplossingsgericht werken is een reeks aan pragmatische toepassingen die de snelste route willen vinden naar wat werkt voor deze cliënt, op dit moment en in deze context. Niet het oplossen van problemen, maar het bouwen aan oplossingen staat centraal. 

 • Bij Huis voor Helden kijken we voornamelijk naar wat werkt en hoe dat kan worden vergroot.
 • We gaan in gesprek om te zien welke oplossing past bij jongeren. Dit doen we altijd samen met de jongere (soms in aanvulling met hun omgeving); zij zijn immers de expert van hun eigen leven.
 • Al het personeel bij Huis voor Helden wordt uitvoerig getraind in oplossingsgerichte gespreksvoering.

 

De elementen


De elementen zijn de werkwijze; de bouwstenen. De jongeren gaan aan de slag met deze elementen.
In de elementen zitten de fundamenten (positieve psychologie, duurzaamheid en oplossingsgericht werken) verweven.

 

coach-color1

Coachen


Het element coachen ziet er voor iedere jongere anders uit; Huis voor Helden werkt op maat. Wij bieden huiswerkbegeleiding, loopbaanbegeleiding en individuele coaching.

 • Alle begeleiding en coaching zijn oplossingsgericht volgens de Mission Possible methode. Mission Possible is een programma ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar en kan worden ingezet om jongeren te helpen een persoonlijk doel te stellen en dit te bereiken. Het is toepasbaar in allerlei situaties waarin jongeren problemen ervaren en/of verandering willen zien.
 • De oplossingsgerichte benadering ziet de jongeren als co-experts. Daarom kan de beoordeling van effectiviteit van het coachen binnen het Huis voor Helden het beste door de jongeren zelf gedaan worden. Naast schaalvragen over vooruitgang die tijdens coachingsgesprekken worden gesteld worden ze uitgenodigd aan het begin en aan het eind van elk gesprek een kort feedbackinstrument in te vullen. Het invullen zorgt voor een betere samenwerking en nodigt jongeren uit feedback te geven aan de coach. Dit draagt bij aan een interne feedback-cultuur en zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk aansluiting bij de jongere vinden.
 • Ook is ambulante coaching mogelijk aan jongeren die inmiddels zelfstandig wonen.

 

verbinden-color1

Verbinden


Op weg naar welbevinden en zelfstandigheid is een stevig sociaal netwerk belangrijk. Daarbij gaat het niet alleen om het aantal mensen waarmee jongeren een relatie hebben, maar ook het gevoel van verbondenheid: het idee ergens bij te horen en zich vertrouwd en veilig voelen bij andere mensen.

 • Huis voor Helden vindt het belangrijk dat jongeren het idee hebben ergens bij te horen; een gezin, een familie, een vriendenkring, maar ook de buurt of stad waarin ze wonen. Allerlei activiteiten kunnen hiertoe ondernomen worden; van ondersteuning bij een bezoekregeling tot het organiseren van een buurtbarbecue.
 • Om de verbondenheid met Huis voor Helden te bevorderen worden er iedere maand huisvergaderingen georganiseerd die de jongeren zelf voorzitten. Deze huisvergaderingen gaan over het huis en de dingen waarover ze tevreden zijn, of die zij graag anders of beter willen zien. Zo hebben zij op democratische wijze inspraak in hun eigen leefomgeving.
 • Onze medewerkers doen allen vrijwilligerswerk om model te staan voor de jongeren . Door jongeren te motiveren mee te doen aan activiteiten met een maatschappelijk karakter (bijv. een run voor een goed doel), streven wij ernaar verbondenheid met hun omgeving en de maatschappij te vergroten.
 • Jongeren onderhouden zelf een Huis voor Helden Facebook-pagina en twitter-account, waarop ze laten zien welke activiteiten ze ondernemen voor een betere maatschappij. Ook wanneer zij het huis verlaten blijven ze welkom voor koffie, een spelletje of knuffelen met de huisdieren, en worden ze wekelijks uitgenodigd om te komen eten.

 

eten-color1

Eten


Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen bepaalde voeding en gedrag en dat een gevarieerd voedingspatroon de kans op bepaald gedrag kan verminderen.

 • Huis voor Helden stelt samen met een diëtiste een gevarieerd menu samen, waarin gezorgd wordt voor voldoende vitaminen, mineralen en eiwitten. Deze zijn belangrijk voor het lichaam (organen, spieren en gewrichten) en voor de hersenen, (neurotransmitters) die juist in de puberteit sterk in ontwikkeling zijn. Met de juiste voeding wordt gezorgd voor een optimale werking van de hersenen en energie gedurende de dag
 • Goed eten kan, net als slapen, spelen en studeren, geleerd worden. En leren vraagt tijd en goede mentoren. Huis voor Helden verbouwt eigen groenten, fruit en kruiden. Wij besteden veel tijd aan het verbouwen en koken van gezonde voeding en nemen de kinderen hier op speelse wijze in mee, on-the-spot, zonder dat we ze ‘voorlichting’ of ‘les’ geven.
 • Het eten dat we niet zelf verbouwen kopen we in bij leveranciers die streven naar een minimale impact op het milieu. Wij kopen alleen lokaal geproduceerde producten, liefst van het seizoen en direct bij de boer of biologische markt.
 • Huis voor Helden vindt het belangrijk dat jongeren weten waar hun eten vandaan komt en organiseert activiteiten om hun bewustwording van gezonde voeding te vergroten.

 

bewegen-color1

Bewegen


Bewegen verbetert niet alleen lichamelijke conditie, maar ook cognitieve vaardigheden. Door bewegen daalt het stressniveau en een jongere die zich lichamelijk goed voelt, functioneert vanzelf ook beter. Daarnaast is sporten in groepsverband bevorderlijk voor sociale vaardigheden (samenwerken, luisteren, je houden aan regels, etc.)

 • Huis voor Helden zet in op beweging. We motiveren jongeren tot sporten in clubverband, en we ondernemen in de avonduren activiteiten, zoals wandelen op het strand of in het bos, bootcampen, boksen of dansen. We doen zoveel mogelijk van deze activiteiten buiten.
 • We werken samen met een personal trainer die goed weet om te gaan met jongeren en hen kan motiveren. Medewerker van Huis voor Helden sporten zelf in hun vrije tijd als rolmodel om het belang van bewegen te onderstrepen.

 

sun-color1

Relaxen


Huis voor Helden vindt het kunnen en mogen relaxen heel belangrijk. Om goed na te kunnen denken is het van belang dat je goed ontspant.Er zijn vele manieren om dit te bereiken: mindfulness-meditatie, muziek en dieren staan binnen het huis centraal.

 • Huis voor Helden geeft regelmatig mindfulness-sessies waarin jongeren technieken leren om zich te ontspannen en waarop ze kunnen teruggrijpen in stressvolle tijden. Onderzoek toont aan dat mindfulness bijdraagt aan meer positieve emoties en welbevinden. Onder mindfulness wordt verstaan: ‘Bewust in het hier en nu zijn, met aandacht, openheid en zonder te oordelen leven’ (Kabat-Zinn, 2003).
 • Uit onderzoek blijkt dat muziek luisteren en spelen niet alleen goed is voor de gemoedstoestand maar ook voor de sociale cognitie en taalvaardigheid. Muziek beluisteren en zelf muziek maken draagt bovendien bij aan de ontwikkeling van het empathische vermogen. Huis voor Helden zorgt ervoor dat er altijd muziek aanstaat en er verschillende muziekinstrumenten voorhanden zijn. Medewerkers bespelen vaak zelf ook een instrument en spelen samen met de jongeren. Huis voor Helden werkt samen met een muziekdocent.
 • Huis voor Helden heeft verschillende huisdieren, zoals konijnen, kippen en een hond. Alle jongeren hebben een taak in de verzorging van de dieren, waardoor ook hun verantwoordelijkheidsgevoel wordt vergroot. Uit onderzoek blijkt dat het aaien en aanraken van een dier zorgt voor een gevoel van zekerheid, kameraadschap, intimiteit en continuïteit. Dieren dragen bij aan de psychische en fysische gezondheid van de mens.